Kvalitetsarbete

Prima LSS Omtankes kvalitetsarbete


Primas LSS kvalitetsarbete utgår från tanken att det är bättre med en struktur som sätter brukaren i förarsätet än att bygga en verksamhet där brukaren är beroende av personalens goda vilja. 
Personalen har ett professionellt förhållningssätt och utgår från ett bemötande grundat på omtanke och LSS värdegrund.
Strukturen hjälper till att säkerställa brukarfokus och till att värna Primas värdeord: Självbestämmande, delaktighet, integritet, kontinuitet och trygghet.
Strukturen med tillhörande rutiner finns beskriven i Primas kvalitets- och ledningssystem, som internt går under namnet ”Kugghjulen”. Detta utifrån en bild över systemet i form av tre kugghjul: ledningshjulet, medarbetarhjulet samt, det största, brukarhjulet.
 
© Prima LSS Omtanke AB

Vår struktur innehåller många delar men vi ger här några exempel:

Varje brukare erbjuds en "Min pärm" vars innehåll anpassas till brukarens förmåga att ta till sig information, exempelvis lätt-läst eller med pictogrambilder. I pärmen har brukaren dels tillgång till sin egen genomförandeplan, sina insatsbeskrivningar, en årscirkel för att skapa översikt och inte tappa bort viktiga aktiviteter och traditioner. Pärmen togs fram utifrån grundtanken att brukaren ska ha tillgång till samma information som personalen när de sätter sig ned för att t.ex. diskutera sin genomförandeplan.

Varje insats som ges till brukaren finns beskriven i en "servicemapp". Där ges instruktioner så utförligt det behövs för att brukaren ska bli nöjd med hur insatsen ges. Det är brukaren som äger insatsen och den ska utföras på det sätt brukaren önskar och behöver oavsett vem som ger den.

Då det är viktigt med delaktighet och självbestämmande erbjuds brukaren att minst fem gånger per år följa upp sin genomförandeplan och sina insatser genom det vi kallar ”Mitt samtal”. Samtalet sker på brukarens kommunikationsnivå och där den inte räcker till sker samtalen istället med- eller tillsammans med god man.
​​​Bemötandefrågor är den faktor som vi anser har den enskilt tydligaste kopplingen till brukares nöjdhet. En grundförutsättning för att uppnå verksamhetens vision och verksamhetsidé är att betydelsen av Primas värdeord är väl förankrade hos medarbetare och därmed genomsyrar det dagliga mötet med brukare.

I vår strävan att skapa goda förutsättningar för det professionella mötet arbetar vi bl.a. med egenproducerade filmer med scener där personal och värdeord utmanas i ett vardagligt sammanhang. Filmscenerna ligger sedan till grund för diskussioner och fortbildning för medarbetarna. 

Vi har även skapat det vi kallar för Primas verktygslåda. Den består av ett antal verktyg som finns till hands när personal ska välja det optimala bemötandet i en given situation med en given brukare. Syftet har varit att sätta ord på den tysta kunskap som medarbetare besitter och därmed underlätta kommunikation och öka samsynen mellan medarbetare.
Ett exempel på ett verktyg är "Vänta in", om brukaren behöver lite extra tid för att komma igång är det viktigt att personal väntar tills brukaren är redo att komma vidare. Ett annat exempel är i en liknande situation kan vara "sätta igång", en brukare som inte klarar att ta eget initiativ så behöver ibland personal ge extra mycket stöd i uppstarten av en aktivitet.